Dr hab.
Anna Dembska, prof. UAM

Kierownik Zakładu Chemii Bioanalitycznej
na Wydziale Chemii, Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Anna

Dembska

Moja praca naukowa zalicza się do nurtu badań skoncentrowanych na tworzeniu inteligentnych narzędzi bioanalitycznych, bazujących na elementach strukturalnych kwasów nukleinowych, w szczególności takich sekwencji DNA, które są zdolne do formowania w odpowiednich warunkach struktur czteroniciowych tj. G-kwadrupleksów (tworzących się na niciach bogatych w guaniny) oraz i-motywów (tworzących się na niciach bogatych w cytozyny).

W ramach podejmowanych prac naukowych, wraz z grupą badawczą zajmujemy się głównie opracowaniem i optymalizacją zestawu fluorescencyjnych sond oligonukleotydowych do pomiarów zewnątrz- i wewnątrz-komórkowych opartych na sekwencjach G-kwadrupleksów oraz i-motywów. Zakres wykonywanych badań obejmuje zaprojektowanie sensorów, syntezę wybranych układów, ich badania fizykochemiczne oraz spektralne i badania aplikacyjne.

Doświadczenie naukowe zdobywałam w kraju i za granicą uczestnicząc w kursach, konferencjach i stażach naukowych – w Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA (19 miesięczny staż podoktorski) czy w Lund University, Sweden (4 miesięczny staż podoktorski). Obecnie współpracuję głównie z zespołami badawczymi z ośrodków naukowych w Poznaniu tj. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytetu Medycznego, czy też Uniwersytetu Przyrodniczego.

Dowiedz się więcej

Wykształcenie/ Doświadczenie

Wykształcenie/ Doświadczenie

Kursy/Szkolenia

Kursy/Szkolenia

Publikacje

Publikacje

Konferencje

Konferencje

Granty

Granty

Zakład Chemii Bioanalitycznej

W października 2006 zostałam zatrudniona w grupie badawczej prof. dr hab. Bernarda Juskowiaka, która to grupa w 2007 roku wyodrębniła się jako Pracownia Chemii Bioanalitycznej na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. W wyniku zmian strukturalnych w 2020 roku Pracownia zyskała miano Zakładu Chemii Bioanalitycznej, którego jestem obecnie kierownikiem. Informacje o Zakładzie Chemii Bioanalitycznej znajdziesz pod linkiem:

https://chemia.amu.edu.pl/wydzial/struktura-wydzialu/zaklady/zaklad-chemii-bioanalitycznej

Od lewej: mgr Krzysztof Żukowski, prof. UAM dr hab. Agata Głuszyńska, prof. dr hab. Bernard Juskowiak, dr Joanna Nowak-Karnowska, dr Joanna Kosman, prof. UAM dr hab. Anna Dembska

Projekt

pHSO

Wykonywany projekt „pH-wrażliwe oligonukleotydy do monitorowania zmian w metabolizmie komórek nowotworowych wywołanych lekami przeciwnowotworowymi” opiera się na grancie bazowym zatytułowanym „Znakowane pirenem sondy molekularne zbudowane z dwóch zintegrowanych części: i-motywu oraz latarni molekularnej”, który miał na celu opracowanie i optymalizację zestawu sond opartych na sekwencjach i-motywów, które są wrażliwe na zmiany pH otoczenia.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771