Współpracownicy

Dr hab. Agata Głuszyńska, prof. UAM

Moja praca naukowa dotyczy projektowania, syntezy i charakterystyki nowych ligandów do zastosowań bioanalitycznych i biomedycznych. Przede wszystkim zajmuję się syntezą nowych ligandów oddziałujących specyficznie z różnymi formami strukturalnymi DNA, a w szczególności ludzkim telomerowym DNA i różnymi sekwencjami protoonkogenów bogatych w guaniny. Pracuję również nad zastosowaniem oligonukleotydów jako układów sensorowych (sondy fluorescencyjne).

Dr Joanna Kosman

Moje zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania DNAzymów naśladujących peroksydazę chrzanową w bioanalityce. W ramach tych badań pracuję nad zwiększeniem aktywności DNAzymów poprzez zastosowanie modyfikacji DNA, takich jak analogi DNA (np. 2’-OMe-RNA, LNA) czy też kowalencyjne przyłączenie heminy do oligonukleotydu DNA stosując chemię „click”. W swoich badaniach wykorzystuję również nanocząstki w połączeniu z DNAzymami w celu opracowania nowych metod bioanalitycznych. Pracuję również nad opracowaniem nowych metod amplifikacji DNA z zastosowaniem DNAzymów w celu wizualizacji DNA.

Dr Joanna Nowak-Karnowska

Moje zainteresowania naukowe obejmują badania z zakresu chemii oraz fotochemii kwasów nukleinowych, w szczególności krótkich fragmentów DNA. Koncentrują się wokół syntezy modyfikowanych nukleozydów oraz oligonukleotydów aktywnych fotochemicznie oraz posiadających właściwości fluorescencyjne. Badałam możliwości tworzenia wiązań krzyżowych w DNA zawierającym pochodne 5-halogeno-4-tiourydyny. Obecnie realizuję grant NCN MINIATURA pt. „Potencjał bioanalityczny fotozszywania z udziałem oligonukleotydów znakowanych 5-chloro-4-tio-2′-deoksyurydyną immobilizowanych na szklanych sferach”.

Mgr Patrycja Filipczuk

Jestem doktorantką w grupie badawczej prof. UAM dr hab. Anny Dembskiej. Moja praca badawcza dotyczy głównie syntezy oraz badania właściwości spektroskopowych nanoklasterów srebra (AgNCs) na matrycach DNA, zawierających fragment zdolny do formowania G-kwadrupleksu.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771