Projekt pHSO

Aktualny stan projektu

Projekt uzyskał finansowanie w III konkursie TANGO, w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, wniosek nr 422035, pt. „pH-wrażliwe oligonukleotydy do monitorowania zmian w metabolizmie komórek nowotworowych wywołanych lekami przeciwnowotworowymi”, AKRONIM: pHSO.

W pierwszej fazie projektu  pHSO zlecono wykonanie raportu stanu techniki oraz doboru strategii ochrony własności intelektualnej powstałej w wyniku projektu oraz formy jej komercjalizacji.

 

Do pracy badawczej wybrano:

  • Linie komórkowe HeLa – linia komórkowa wywodząca się z komórek raka szyjki macicy, oraz MCF7 i MDA-MB-231 – linie nowotworowe gruczołu piersiowego oraz MCF-12A – komórki prawidłowe z tego gruczołu.
  • Leki przeciwnowotworowe: doksorubicyna, anastrozol i pemetreksed
  • Sondy – latarnie molekularne z i-motywem w pętli znakowane na obu końcach pirenami lub znakowane na końcu 5’ barwnikiem Atto 488 oraz na końcu 3’ barwnikiem Atto 590.

 

Celem prac badawczo-rozwojowych projektu  pHSO jest opracowanie pełnej procedury pomiaru pH w komórkach oraz wykorzystanie jej do oceny  wpływu wybranych leków przeciwnowotworowych na zmianę pH w komórkach nowotworowych.

 

UWAGA !!!

Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z podmiotami partnerów biznesowych celem stworzenia komercyjnego zestawu do pomiaru pH w komórkach i/lub oceny wpływu leków na metabolizm komórkowy z wykorzystaniem naszych sond pHSO.

Kontakt

Zapraszam do kontaku

Zakład Chemii Bioanalitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM),
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

EMAIL: aniojka@amu.edu.pl

TEL.: +48 618 291 771